Kategorie danych osobowych Cel przetwarzania Podstawa prawna Okres przechowywania
[Wymagane informacje]
Imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia, dział, stanowisko, adres, numer telefonu, adres e-mail

[Informacje kontaktowe]
Wyznanie, rocznica wstąpienia w związek małżeński, uczelnia, na której ukończono studia, dane kontaktowe (kiedy i gdzie wymieniano wizytówki), rodzaje używanych portali społecznościowych, poziom zainteresowania spółką, cele i wyzwania biznesowe, hobby, miasto rodzinne, struktura rodziny, informacje na temat przebiegu kariery i poprzednich miejsc zatrudnienia, dane dotyczące stanu zdrowia i przebytych chorób, status palenia tytoniu, kwalifikacje
・ W celu komunikacji z klientami w zakresie transakcji handlowych
・ W celu wykorzystania w różnych działaniach sprzedażowych
Wykonanie umowy (w tym umowy przedwstępnej) i prawnie uzasadniony interes W okresie istnienia bieżących relacji biznesowych, w tym wymiany handlowej
Imię i nazwisko, nazwa spółki dostawcy, stanowisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, dane dotyczące rachunku bankowego spółki W celu nawiązywania kontaktów z kontrahentami i dostawcami oraz zapłaty za towar Wykonanie umowy (w tym umowy przedwstępnej) i prawnie uzasadniony interes W okresie istnienia bieżących relacji biznesowych, w tym wymiany handlowej
・ Imię i nazwisko, adres, numer telefonu/faksu, adres e-mail
・ Informacje dotyczące adresu służbowego (nazwa spółki, nazwa działu, stanowisko, adres, numer telefonu/faksu, adres e-mail)
・ Informacje dotyczące szkoły (nazwa szkoły, adres, numer telefonu i faksu, adres e-mail)
・ Treść zapytań, wniosków, historia zakupów towarów i usług oraz innych zakupów, informacje na temat szczegółów umowy, informacje na temat wykorzystania towarów
・ Rachunek prywatnego kontrahenta służący do pokrywania wydatków (bank, rachunek, imię i nazwisko/nazwa właściciela)
・ W celu kompleksowego dostarczania towarów i usług w obrębie całej Grupy
・ W celu zawierania i wykonywania umów, w tym umów o dostawę towarów i usług oraz zarządzania po zawarciu umów
・ W celu zawierania i wykonywania umów z kontrahentami, zarządzania po zawarciu umów i wszelkiej innej niezbędnej komunikacji z kontrahentami
・ W celu wdrażania różnych działań zmierzających do tworzenia i utrzymywania niezakłóconych relacji z kontrahentami oraz zapewnienia różnych form udogodnień
・ W celu zwrotu wydatków poniesionych przez kontrahentów
・ W celu przeprowadzania audytów (w tym audytów kontroli wewnętrznej)
・ Dla potrzeb naszej Grupy jako całości związanych z realizacją działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
・ W celu przekazywania informacji dotyczących towarów i usług oraz informacji związanych z inną działalnością gospodarczą naszej Grupy
・ W celu przekazywania informacji i reklam dotyczących towarów i usług drogą elektroniczną poprzez analizę historii przeglądania stron internetowych i historii handlowej
・ W celu przetwarzania informacji o kandydatach, którzy zostali zatrudnieni w wyniku procesu rekrutacyjnego jako dane osobowe do naszej dyspozycji po dołączeniu kandydata do naszej Grupy
・ W celu przekazywania informacji o spółce i nawiązania niezbędnego kontaktu z kandydatami i osobami ubiegającymi się o zatrudnienie w naszej Grupie
・ W celu udzielania odpowiedzi na zapytania i opinie kierowane do naszej Grupy
・ W celu ulepszania towarów i usług poprzez analizę historii przeglądania stron internetowych naszej Grupy
・ W przypadkach, gdy jest to niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej naszej Grupy
Wykonanie umowy i prawnie uzasadniony interes W okresie istnienia bieżących relacji biznesowych, w tym wymiany handlowej
・ Imię i nazwisko, numer telefonu, adres, adres e-mail, informacje o miejscu zatrudnienia (nazwa spółki, dział, stanowisko, adres, numer telefonu, numer faksu),
・ Szczegóły transakcji (informacje zawarte w korespondencji z kontrahentami, zapytania, prośby i opinie)
・ Informacje o tym, jak kontrahenci korzystają ze strony internetowej naszej Grupy, w tym pliki cookie i dzienniki aktywności na stronie internetowej.
・ W celu zawarcia i wykonania umów, w tym dostawy towarów i usług oraz zarządzania po zawarciu umów
・ W celu zawierania i wykonywania umów z kontrahentami, zarządzania po zawarciu umów i wszelkiej innej niezbędnej komunikacji z kontrahentami
・ W celu wdrożenia różnych działań zmierzających do tworzenia i utrzymywania niezakłóconych relacji z kontrahentami oraz zapewnienia różnych form udogodnień
・ W celu udzielania informacji dotyczących towarów i usług oraz informacji związanych z wszelką inną działalnością gospodarczą naszej Grupy
・ W celu udzielania odpowiedzi na zapytania i opinie kierowane do naszej Grupy
・ W przypadkach, gdy jest to niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej naszej Grupy
Wykonanie umowy (w tym umowy przedwstępnej) i prawnie uzasadniony interes W okresie istnienia bieżących relacji biznesowych, w tym wymiany handlowej
Kategorie danych osobowych Cel przetwarzania Podstawa prawna Okres przechowywania
Imię i nazwisko, adres, płeć, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail,
uczelnia, na której ukończono studia, hobby, miasto rodzinne, struktura rodziny, informacje na temat przebiegu kariery, kwalifikacje, informacje o wykształceniu, informacje o poprzednim miejscu zatrudnienia, niepełnosprawności itp.
・W celu nawiązania kontaktu z kandydatami w sprawie działań rekrutacyjnych lub wykorzystania ich jako danych podstawowych
・W celu podjęcia decyzji o zatrudnieniu lub odrzuceniu kandydata
Wykonanie umowy i prawnie uzasadniony interes W przypadku zatwierdzenia kandydata: dane są przechowywane jako dane pracownika.
W przypadku odrzucenia kandydata: dane są usuwane po 6 miesiącach